ලංකාවේ බලධාරීන්ට අල්ලස් දුන් ඕස්ට්‍රේලියානුවෝ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපෘති සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේම සමාගම් තෝරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට අල්ලස් ලබා දීමේ චෝදනා මත…