ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ දත්ත මැකුවේ උවමනාවෙන් / සහකාර මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයා රිමාන්ඩ්

එපික් ලංකා ටෙක්නොලජීස් සමාගමේ සහකාර මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයා ඔක්තෝබර් මස 06 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධණාගාරගත කළේය. කොළඹ අතිරේක…