ඖෂධ මිල ගණන් ඉහළ දැමීමේ සූදානමක්

ඩොලරයේ අගයේ සිදුවු වෙනස සමග ඖෂධවල මිල ගණන් සමානුපාතිකව යම් වෙනස්වීම් සිදුකළ යුතුව ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය…