ගිනි තබා වැනසූ නිවස හදාගන්න ,ඇමතිවරයෙක් ඖෂධ සමාගම්වලින් මුදල් රැස් කරලා

පසුගිය මැයි 09 වැනිදා ඇති වූ සිද්ධියේදී කලහකාරී පිරිස් අතින් නිවාස ඇතුළු දේපළ විනාශ වූ ප්‍රබල…