ඖෂධ හා සෞඛ්‍ය උපකරණ 43 කට උපරිම සිල්ලර මිලක්..

ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ 43 කට සංශෝධිත උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර…