ඖෂධ හිඟයට හේතුව හෙළිවෙයි

රට තුළ ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවීමට ප්‍රධානතම හේතුව විනිමය හිඟය නොවන බව විගණකාධිපතිවරයා නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවකින්…