උතුරේ ධීවරයන්ගෙන් ඉන්දියාවට විරෝධය / “කච්චතිව්” නොදෙන්නැයි ඉල්ලයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ප්‍රයෝජන ගෙන කච්චතිව් දූපත අත්පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කළහොත් එය ලැජ්ජාවට…

මෙවර යාපනය කච්චතිව් වාර්ෂික මංගල්‍යයට එන්න එපා / ඉන්දියානු බැතිමතුන්ට දන්වයි

යාපනය කච්චතිව් වාර්ෂික මංගල්‍ය මෙවර නොපැවැත්වෙන බැවින් ඒ සඳහා සහභාගී නොවන්නැයි ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට දැනුම්…