කටුගස්තොට – කුරුණෑගල මාර්ගයේ බර වාහන ධාවනයෙන් වළකින්නැයි, දැනුම්දීමක්

කටුගස්තොට – කුරුණෑගල මාර්ගයේ නැවත දැනුම් දෙන තුරු බර වාහන ධාවනය කිරීමෙන් වළකින්නැයි, ජාතික ආපදා කළමනාකරණ…