කඩදාසි හිඟය නිසා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර නෑ

කඩදාසි හිඟය නිසා බස්නාහිර පාසල්හි 9, 10 සහ 11 යන ශ්‍රේණිවල වර්ෂාවසාන විභාගය අප්‍රේල් මස නිවාඩුවෙන්…