කඩුවෙළ මහේස්ත්‍රාත්ගේ ඉවත් කළ ආරක්ෂාව යළි ලබා දෙයි

කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් චානිමා විජේබණ්ඩාර මහත්මියට ලබා දී තිබු පොලිස් ආරක්‍ෂාව ඉවත් කොට පැය දෙකකට පසු නැවතත්…