රෝහල්වල කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩල අද / හෙට අසනීප නිවාඩු

දිවයින පුරා රෝහල්වල කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩලය අද (03) සහ හෙට (04) අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක…