කතරගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය තෙවැනි වරටත් පරාද වෙයි

පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි කතරගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්ෂික අයවැය තෙවැනි වරටත් වැඩි ඡන්ද 10 කින් පරාජය…