මිරිහානේ විරෝධතාවය අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් / පොලිසියෙන් කදුළු ගෑස්(Video)

මිරිහානේ ජනපති නිවස ආසන්නයේ විරෝධතාවයට එක්වූ පිරිස් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලිසිය කදුලු ගෑස් හා අධි පීඩන…