කන්දකාඩුවෙන් පැන ගිය පිරිසෙන් 200ක් අල්ලයි

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි රැඳවූවන් හයසිය පමණ පිරිසක් පළා ගිය අතර ඉන් 200 කට වැඩි පිරිසක්…