යාපනයේ ,කන්දසාමිගේ ගිණුමට රුපියල් කෝටි ලක්ෂයක් ආවේ කොහෙන්ද ?

රුපියල් කෝටි ගණනින් මුදල් සංසරණය වූ ගිණුම් පිළිබඳ පසුගිය කාල සීමාවේ රටේම කතාබහක් ඇති විය. වරෙක…