වන සංරක්ෂණයේ ,උද්‍යාන,කඳවුරු භූමි හා සියලුම සංචාරක බංගලා වැසෙයි

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කෙරෙන සංචාරකයින් හට විවෘත සියලුම පාරිසරික සංචාරක ගමනාන්ත,උද්‍යාන,කඳවුරු භූමි හා සියලුම…