අර්ථසාධක අරමුදලේ සියයට 30ක ප්‍රතිලාභ කොන්දේසි ලිහිල් කරයි

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් ලබාදෙන සියයට 30ක ප්‍රතිලාභ ගැනීම සඳහා දැනට පවතින කොන්දේසි කිහිපයක් ලිහිල් කිරීමට කම්කරු…