කම්කරු කොංග්‍රසය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙයි / ජීවන් තොණ්ඩමන් ඇමති ධූරය අතහරී

වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් සිය ඉල්ලා අස්වීම භාරදී තිබෙනවා. ජීවන්…