හිටපු කතානායකවරයා මැතිවරණ ගැන ගත් තීරණය

තමන් යළි කිසිදු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් නොවන බව හිටපු කථානායක කරු ජයසූරිය සාධාරණ සමාජයක් ජාතික ව්‍යාපාරය පැවැත්වූ…