කලු දීලිර රෝගය වැළදුනු රෝගීන් ලංකාවෙන් හමුවෙයි

මෙරට කොවිඩ් ආසාදිතයින් අතරින් කළු දීලීර රෝගය වැළදුනු රෝගීන් කිහිප දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඇසේ,  නාසයේ…