රුසියානු හමුදා කසක්ස්ථානයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පාලනය කරයි

කසක්ස්ථානය තුල යළිත් නීතිය හා රජයේ පාලනය තහවුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුසියානු ජනපති විලැද්මීර් පුටින් හා කසක්ස්ථාන…