ගෙවුණු දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයින් කළුතරින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. 📌කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් – 309…

කොළඹ , ගම්පහ , කළුතර පාසල් විවෘත කෙරෙන්නේ මෙහෙමයි – Audio

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 590න් පාසල් 589ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 446න් පාසල් 442ක් පෙබරවාරි 15 වන…