කළු ඉරිදාවක් නම් කිරීමට තීරණයක්

එළැඹෙන ඉරිදා (7 වැනිදා) දිනය කළු ඉරිදාවක් ලෙස නම් කිරීමට කොළඹ අගරදගුරු පදවිය තීරණය කර ඇත.…