කැලණි,කළු, ගිං සහ නිල්වලා ගංඟාවල ජල මට්ටම ඉහළට

වර්ෂාවත් සමග කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, ගිං ගඟ සහ නිල්වලා ගඟේ ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් ඇත. ප්‍රදේශ…

සුළු ගංවතුර තත්ත්වය වර්ධනයවීමේ අවදානමක්

අත්තනගලු ඔය, කළු ගඟ ද්‍රෝණිය හා කැලණි ගඟ ද්‍රෝණියේ දැනට පවතින සුළු ගංවතුර තත්ත්වය ඉදිරි පැය…