ඉන්දියාවේ පැතිරෙන කළු දීලිර රෝගය වැලඳුනු පුද්ගලයෙක් අම්පාරෙන්

ඉන්දියාවේ පැතිර යන කළු දීලිර රෝගය වැලඳුනු පුද්ගලයෙක් අම්පාර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ…