ර.වෛ.නි.ස කළු සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ලබන 23 වනදා සිට කළු සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.…