සක්‍රීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ප්‍රමාණය පහළට

මෙරට භාවිතයේ පවතින සක්‍රීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ප්‍රමාණය පහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත්…

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා අය කෙරෙන පොලිය වැඩි කරයි

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා අය කෙරෙන පොලිය වැඩිකිරීමට සමහර බැංකු කටයුතු කර තිබෙනවා. HSBC බැංකුව සිය ක්‍රෙඩිට්…