ක්ෂමා සංවිධානයේ වාර්ෂික වාර්තාවෙන් ලංකාවටත් චෝදනා

පුරවැසි විරෝධතා සිදු කිරීමේ අයිතියට බාධා සිදුකරන රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව ද එකක් බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයේ…