සෞඛ්‍ය ඇමතිනියට බරපතල නෑ / පවුලේ සාමාජිකයන් කියයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අයි ඩී එච් රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුලත් කර සිටිය ද…