සවුදි කාන්තාරයට හිම වැස්සක්

සවුදි අරාබි කාන්තාරය බොහෝ දෙනකු විසින් සලකනු ලබන්නේ නිරුදක කාන්තාරයක් ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් මෑතක සිට එම…