කාන්තාවන් , දැරියන් 5,000 ක් අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කිරීමට දැන්වීම් දාලා / පරීක්ෂණවලින් හෙළිවෙයි

බාලවයස්කාර දැරියන්, කාන්තාවන් ඇතුළු 5000කට ආසන්න පිරිසක් ලිංගික කටයුතු සඳහා අලෙවි කිරීමට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අදාළ දැන්වීම්…