කාබන් වායු විමෝචනය අවම කිරීමට අවධානය

ලෝකය පුරා කාබන් වායු විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා මේ වන විට අවදානය යොමුව තිබෙනවා. ලෝකයේ ප්‍රධාන…

කාබන් මුදා හැරීම ශූනය කිරීමට රටවල් රැසක් සූදානමින්

තම රට තුල මුදා හැරෙන හානිකර කාබන් ප්‍රමාණය 2050 වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ශූනය බවට පත් කිරීමට…