කාම්බෝජය කොරෝනා එන්නත් ලක්ෂයක් හදිසියේ ගෙන්වයි

කාම්බෝජයට කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රාවන් 100,000 ක් හදිසි පදනමකින් ලබා දීමට ඉන්දීය රජය අනුමැතිය ලබා දී ඇතැයි…