යුක්‍රේනයේ ප්‍රධාන නගරයකට රුසියානු හමුදා ඇතුළු වෙයි(Video)

යුක්රේනයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන කාර්කියේව් නගරයට රුසියා හමුදාව ඇතුළුවූ බව ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාරවරයා නිවේදනය කරනවා. මිලියන…