අමෙරිකානු ජාතික ආරක්ෂක උපදේශකගෙන් චීනයට චෝදනා

කාරෝනා වසංගතයේ ආරම්භය පිළිබද අනාවරණ කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මූලික දත්ත චීනය විසින් සපයා නොමැති බවට…