අයහපත් කාලගුණය නිසා මරණ 17 ක්

ප්‍රදේශ රැසකට බලපෑ අයහපත් කාලගුණයෙන් පවුල් 67613 කට අයත් පුද්ගලයන් 271110 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. කාලගුණය…