භාවිතයට නුසුදුසු කාලතුවක්කු උණ්ඩ තොගයක් හමුවෙයි

මුල්ලියාවේලී ප්‍රදේශයේ සිදුකළ සෝදිසියකදී භාවිතයට නුසුදුසු කාලතුවක්කු උණ්ඩ තොගයක් හමුවූ බව යුධ හමුදාව පවසනවා. මිලිමීටර 152…