තංගල්ල කාල්ටන් නිවස වටලා විරෝධතාවයක්

රටේ පවත්නා දැඩි අස්ථාවර තත්ත්වය හා අඛණ්ඩව ඉහළ යන ඉන්ධන මිලට විරෝධය පා මේ වන විට…

තංගල්ලේ කාල්ටන් නිවස අසල විරෝධතාකරුවන් පළමු මාර්ග බාධකය බිද දමයි(Video)

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ තංගල්ලේ කාල්ටන් නිවස ආසන්නයේ විරෝධතාවල නිරත පිරිස් එහි පොලිසිය යොදා තිබූ පළමු…