ඉන්දු පකිස්ථාන කාශ්මීරය ශීත සෘතු ක්‍රීඩාවල මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කිරීමේ අවධානය

ඉන්දු පකිස්ථාන අර්බුධයට මුල්ව ඇති කාශ්මීරය සැලකෙන්නේ අළුයට ගිනි පුපුරු පවතින අවදානම් කලාපයක් ලෙසයි. ඒ නිරන්තරයෙන්ම…