කාශ්මීරයේ දුම්රිය ගමන් යළි ඇරඹේ

මාස 11 කට පසුව කාශ්මීර නිම්නය හා ජම්මු කලාපය අතර දුම්රිය සේවා යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.…