දිය ඇලි දුසිමකට පණ දෙන මහ වන මැද සැගවුණ ඔය

දිය ඇලි පිළිබද ඔඛේ මතකය තුළ අමතක නොවන සටහනක් බොහොමයක් තිඛෙන්නට පුළුවන්. සමහරවිට මෙරට ප්‍රධාන දිය…