ලංකාවට යන්නේ බලාගෙන- පෝලිම්වල ඉන්න වෙයි / කැනඩාව

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිහෙන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත සිය පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්…

2022 ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල කැනඩාව වර්ජනය කරන ලකුණු

2022 වසරේ චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ශීත සෲතු ඔලිම්පිත් තරගාවලියෙන් කැනේඩියානු කණ්ඩායම ඉවත් කර ගැනීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව…