කැනඩා රජයේ රැකියා ගැන දැන්වීම් අසත්‍යයි / කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

“2022 වසර සඳහා කැනඩා රජයේ රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීම්” නමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරය…