සියලුම කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ඉල්ලා අස්වෙයි

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සදහා සියලුම කැබිනට්  අමාත්‍යවරු සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වූ බව අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ…