ඉල්ලා අස්වීම භාරදුන්නත් කැබිනට් මණ්ඩලය පස්වරුවේ රැස්වෙයි

අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද ජනාධිපතිවරයා හමුවී කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත…

ඇමති ඉල්ලා අස්වීම් අගමැතිට භාරදීම නීත්‍යානුකූල නැහැ /නීතීඥ සංගමයේ සභාපති

කැබිනට් මණ්ඩලය සිය ඉල්ලා අස්වීම අගමැතිවරයාට භාරදීම නීත්‍යානුකුළ නොවන බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති,ජනාධිපති නීතිඥ…