කැබිනට් සංශෝධනයක් අත ළඟ / ඇමති ධූර 6ක් මාරු වෙයි

ඉදිරි දිනවල රජය විසින් සිදුකිරීමට නියමිත අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේදී කැබිනට් අමාත්‍යංශ හයක පමණ වෙනස්කම් සිදුකිරීමට රජය…