කැරිබියන් දූපත් ආශ්‍රිත සුෆියෙරා ගිනිකන්ද පුපුරයි

කැරිබියන් දූපත් ආශ්‍රිත සුෆියෙරා ගිනිකන්ද පුපුරාගිය බව වාර්තාවනවා. කැරිබියන් දූපත් ආශ්‍රිත සෙන් වින්සන්ට් දිවයිනේ පිහිටි මෙම…