කැලණිතිස්ස බලාගාරයට තවමත් ඉන්ධන නෑ

විදුලිය නිෂ්පාදනයට කැලණිතිස්ස බලාගාරයට මෙතෙක් ඩීසල් ලබා දී නොමැති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා. එහි මාධ්‍ය…

7 වනදා නැවක් එන තෙක් කැළණිතිස්ස බලාගාරයට ඉන්ධන නෑ

ලබන 07 වැනිදා යළිත් ඩීසල් නැවක් එන තෙක් කැලණිතිස්ස බලාගාරයට ඩීසල් ලබාදීමට නොහැකි බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශය…