ඩීසල් නෑ / කැලණිතිස්ස බලාගාරය නවතී

කැලණිතිස්ස ඩීසල් විදුලි බලාගාරයේ විදුලි ජනන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී ඇති බව වාර්තා වනවා. ඉන්ධන අවසන්වීම මේ…

කැලණිතිස්ස බලාගාරයට ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 10,000 ක්

කැලණිතිස්ස බලාගාර සංකීර්ණයට ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 10,000 ක් සැපයීමට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව එකඟ වූ බව ලංකා…

අද පස්වරුවේ කැලණිතිස්ස නවතී / පැය එකහමාරක විදුලි කප්පාදුවක්

අද(18) පස්වරු 5.00 සිට කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාර සංකීර්ණයේ සියලුම තාප විදුලි ජනන යන්ත්‍ර අක්‍රිය කිරීමට සිදුවන…

ඉන්ධන නැතිව කැලණිතිස්ස නවතී / දිනපතා විදුලි කප්පාදුවක්

ඉන්ධන නොමැති නිසා  කැලණිතිසසේ බලාගාරයේ ජනන කටයුතු අද පස්වරුවේ සිට නතර කළ බව ලංකා විදුලි බල…