කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීමෙන්, සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක අවදානමක්

කැලණි ගඟ ද්‍රෝණියේ දෙහිඕවිට, රුවන්වැල්ල, සීතාවක, දොම්පේ ,කඩුවෙල, බියගම, කොලොන්නාව, කොළඹ සහ වත්තල පහත් බිම් ආශ්‍රිතව…

කැලණි,කළු, ගිං සහ නිල්වලා ගංඟාවල ජල මට්ටම ඉහළට

වර්ෂාවත් සමග කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, ගිං ගඟ සහ නිල්වලා ගඟේ ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් ඇත. ප්‍රදේශ…